Vi gör skillnad med vårt kvalitetsarbete

Vi arbetar för en seriös bransch och tror på att vara öppna med hur vi arbetar på Kompis Assistans. Det saknas nationella principer för hur kvalitet ska mätas och redovisas. På grund av detta har Vårdföretagarna tagit fram kvalitetsdeklarationer så att flera branscher, bland annat personlig assistans, öppet ska kunna redovisa verksamhetens kvalitetsarbete, både för befintlig verksamhet och allmänheten. Vi är stolta över att vi fått intyg om kvalitetsdeklaration för vår verksamhet och ser fram emot att fler i branschen gör det. Se intyget här.

Föreningsstyrning

Kompis Assistans är en ekonomisk förening med säte i Borlänge. Lagen om ekonomisk förening utgör grunden för styrningen av föreningen. De interna regelverken för föreningens styrning utgörs av stadgar, ägardirektiv, styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen samt policier och tillhörande riktlinjer. Kompis Assistans VD ansvarar för att den löpande förvaltningen av föreningen sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD sammanställer också, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten. VD ska också se till att styrelsens ledamöter får information om Kompis utveckling för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Föreningen genomför föreningsstämma senast i maj varje år och har medlemsmöten för sina medlemmar senast i november varje år.

Verksamhetsstyrning

Kompis Assistans bedriver verksamhet enligt LSS lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva assistentverksamhet. Kompis Assistans ledning förbinder sig att ge bevis på sitt åtagande när det gäller att utveckla kvalitetsledningssystemet samt att ständigt förbättra dess verkan genom att två gånger per år upprätta kontrollbevis som rapporteras till styrelsen.

Kvalitetsdeklaration

Kompis Assistans genomför enligt riktlinjer från Vårdföretagarna en kvalitetsdeklaration för en öppen och transparent verksamhet. Ta del av vår senaste kvalitetsdeklaration här.

Kund- och medarbetarundersökning

Att samla in insikter handlar inte enbart om att göra Kompis organisation smartare. Genom aktivt lyssnande banar vi väg för en verksamhet där alla kan göra sina röster hörda. Resultatet av de senaste undersökningarna 2021 NKI (Nöjd Kund-Index): 95 % 2022 NMI (Nöjd Medarbetar-Index) 96% 2022 SMI (Stolt Medarbetar-Index) 97%.

Arbetsmiljöundersökning

En hållbar arbetsmiljö är grunden för engagemang. För att som medarbetare kunna vara engagerad så måste man må bra, fysiskt och psykiskt. En sund och trygg arbetsmiljö är därför en förutsättning och det är viktigt att ha en arbetsplats där alla trivs och mår bra. Två gånger per år skickar vi ut en pulsmätning till alla anställda med frågor, som ett steg i att få kontroll på den organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Pulsen täcker in arbetsbelastning (§9, §10), kränkande särbehandling (§13) samt arbetstid (§12) från AFS 2015:4.

Avvikelserapportering

Alla anställda i Kompis Assistans har skyldighet att rapportera avvikelse, arbetsskada eller synpunkter i vårt ärendehanteringssystem som finns på vårt intranät. Dessa följs upp kontinuerligt för att vi ska kunna genomföra ständiga förbättringar och skapa ett lärande i verksamheten.