Och när allt inte går rätt till
finns vi här och lyssnar.

Och när allt inte går rätt till finns vi här och lyssnar.

Visselblåsaren

Med personlig assistans ska du kunna leva som andra. Här bestämmer du själv hur din vardag tillsammans med dina personliga assistenter ska se ut. En fungerande vardag på ditt sätt helt enkelt.

Syftet med att ha en visselblåsarfunktion är att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden eller oegentligheter som strider mot gällande lagstiftning och Kompis rutiner och riktlinjer.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt. Vi har valt att alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör för att säkerställa rättssäkerheten. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter.

 

Så här gör du en anmälan

Du hittar Kompis Assistans visselblåsarfunktion, som hanteras av den externa och oberoende aktören Human&heart här:

Vill du göra en anmälan per 

telefon, ring +46 (0)8-82 40 00, öppet 08.00-16.00.
brev, skriv till Human&heart, Pelle Bergs backe 3c, 79150 Falun
mail, skicka till info@humanheart.se

Du kan också träffa oss för att göra anmälan.

Läs igenom informationen om bland annat när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan.

Vill du veta mer om Kompis Assistans val extern aktör så kan du läsa mer här: https://www.humanheart.se/om-oss

 

Vad behöver jag tänka på?

  • Att du är skyddad mot repressalier enligt gällande rätt om du rapporterar in situationer där du har skälig anledning att anta att information om missförhållanden är sanningsenlig.
  • Att du undviker arbetsgivarens utrustning eller IT-miljöer om du inte vill att din arbetsgivare ska kunna veta vem du är.
  • Att du har rätt enligt lag att vara anonym både i relation till den som tar emot din visselblåsaranmälan och till din arbetsgivare. Samtidigt önskar vi att du vågar vara öppen med vem du är för att vi på bästa sätt ska kunna utreda vad som har inträffat. Du kan också vara öppen med din identitet gentemot visselblåsarfunktionen men samtidigt vara anonym mot din arbetsgivare (förutsatt att din arbetsgivare har lagt ut visselblåsarfunktionens hantering till en extern organisation).

 

Vad händer efter att jag skickat in min rapport?

När du lämnat in din rapport skapas ett ärendenummer och en handläggare tilldelas ditt ärende. Det görs en intern jävskontroll för att säkerställa att ingen handläggare står i intressekonflikt till det som har rapporterats.

Du kan alltid följa ärendets status genom att logga in med särskilt ID och lösenord. Du kommer inom sju arbetsdagar få uppföljning av ärendets status. Du kan välja bort att erhålla uppföljning genom att ange detta i ärendebeskrivningen.

Handläggaren kan komma att vilja ha kontakt med dig. Om du valt att få uppföljning på ärendet kan du logga in med de uppgifter du erhåller när du rapporterade om ett missförhållande. Du kan då fortsatt, om du så önskar, vara anonym gentemot handläggaren. Om du valt att lämna kontaktuppgifter kan handläggaren komma att kontakta dig för att ställa eventuella frågor.

 

Ärendet kommer resultera i någon av följande åtgärder

Det beslutas att inledas en förutredning för att utreda, genom interna eller externa utredare, om det finns skälig anledning att anta att missförhållanden och/eller andra allvarliga situationer har inträffat.

Efter en genomförd förutredning kan ärendet komma att övergå i en fullskalig utredning där syftet är att klargöra om en överträdelse har inträffat eller inte.

Ärendet kan komma att avskrivas.

Ärendet kan komma att överlämnas till andra rättsvårdande myndigheter eller kontrollorgan.

 

Om din rapport skulle visa sig vara falsk

Om du rapporterar situationer som du vet inte har inträffat eller om du lämnar uppenbart vilseledande information har du inte skydd enligt gällande lagstiftning. Du får inte heller göra dig skyldig till brott när du rapporterar en situation. Uppenbart falska eller vilseledande anmälningar kan komma att bli föremål för utredning.