Styrelse

 

Styrelsens uppgifter och arbete i Kompis Assistans regleras av stadgar, ägardirektiv samt aktiebolagslagen alternativt lagen om ekonomisk förening. För sitt arbete har styrelsen fastställt föreliggande arbetsordning som skall gälla såsom obligatorisk för styrelsens arbete och denna revideras genom styrelsens beslut.

Samtliga i ägar- och ledningskretsen har under de tre senaste åren deltagit i relevant styrelseutbildning. Där har det bland annat fokuserats på de olika lagar och föreskrifter som påverkar både verksamheten och varje enskild individ utifrån ansvar och funktion. När det gäller den lagstiftning och föreskrifter som särskilt karaktäriserar personlig assistans som tex LSS och annan socialrätt finns en lång och beprövad erfarenhet i styrelsen. 

Dessutom har en övervägande majoritet i styrelsen ett eller flera uppdrag som god man, i vilka var och en mer eller mindre dagligen kommer i kontakt med frågeställningar som berör LSS. 

Saknas på bilden gör Anders Nilsson
Saknas på bilden gör Anders Nilsson

Jeanette Liveland-Colombo, Ledamot

jeanette.liveland@kompisassistans.se

Jeanette är beteendevetare med fördjupning inom arbets- och organisationspsykologi och arbetar idag som utvecklingsledare inom Omsorgsförvaltningen i en kommun och har bred erfarenhet inom HR och arbetsmiljö. Jeanette har egen erfarenhet av personlig assistans sen 20 år och drivit sin dotters assistans som EF under fem år men är numer arbetsledare. Jeanette är en aktiv föreningsmänniska och engagerad i andra ideella föreningar såsom RBU.

Maria Strömkvist, Vice ordförande

maria.stromkvist@kompisassistans.se

Maria är utbildad undersköterska men har sedan 2006 varit heltidspolitiker. Dels som kommunstyrelsens ordförande och som riksdagsledamot. Hon är certifierad bolagsstyrelseledamot och har ett flertal utbildningar kring ledarskap, organisation och pedagogik.

Idag jobbar Maria som verksamhetschef på ABF Dala Finnmark.

Anders Nilsson, Ledamot

anders.nilsson@kompisassistans.se

Anders har en gymnasial utbildning bakom sig och flertalet fortbildningskurser inom marknad och försäljning. Anders arbetar som Key Account Manager på ett större företag inom drivmedelsbranschen. Anders har mer än femton års erfarenhet av att vara personlig assistent till en nära anhörig och praktisk erfarenhet av uppdraget som godman i mer än tio år.

Karin Edblom, Ledamot

karin.edblom@kompisassistans.se

Karin är yrkesutbildad som barnskötare med flera olika fortbildningskurser bland annat utbildning för gode män och grundläggande miljö och kvalitetsutbildning. Har arbetat inom vård och omsorg i cirka 40 år. Idag arbetar hon i huvudsak som elevassistent på en skola. Karin har ett djupt och långtgående engagemang i andra ideella föreningar inom handikapprörelsen samt 20 års egen erfarenhet av att ha personlig assistans till en nära anhörig.

Ruben Lundholm, Ledamot

ruben.lundholm@kompisassistans.se

Ruben är gymnasieekonom, kameral som även läst handelsrätt och sociologi. Har arbetat inom vård och omsorg 30 år i olika roller, omsorgsassistent, personlig assistent och arbetsledare för personliga assistenter. Har egen erfarenhet av att ha personlig assistans till en nära anhörig.

Peter Sjöbom, Ordförande

peter.sjobom@kompisassistans.se

Peter är civilekonom med fördjupning inom redovisning och beskattning, beteendevetare med inriktning mot pedagogik och ledarskap samt ämneslärarexamen och legitimerad gymnasielärare inom ekonomiska och pedagogiska ämnesområden. Är och har varit god man och förvaltare i dryga 10 års tid med huvudmän bla inom LSS sfären samt fd VD (CEO) och koncernchef inom industri med lång erfarenhet av styrelsearbete.

Linnea Mothander, Sekreterare och ledamot

linnea.mothander@kompisassistans.se

Linnea har en magisterexamen i miljövetenskap och arbetar idag som Miljöstrateg i en kommun och har egen erfarenhet av att ha personlig assistans till en nära anhörig. Linnea har även varit engagerad i andra ideella föreningar inom handikapprörelsen.